سی و سه روز کارگردان: جمال شورجه Shooting: 35mm Duration: 20 min. vfx Resolution: 2k 2011 Demo

سی و سه روز

کارگردان: جمال شورجه

Shooting: 35mm
Duration: 20 min. vfx
Resolution: 2k
2011

Demo
سی و سه روز