عشق فیلم
1380
‌عشـق فیـلم اولیــن فیـلم سینمایی ایـران است که از جلوه‌هـای بصری بهره برده است. این فیلم بعد از تجربیات بسیار کوتاه و غیراستاندارد، اولین فیـلم سینمایـی ایـران است که اسـکن سی و پنج میلیمتری و پرینت گردید. اسـکن ایـن فیـلم به روش 35 میلیمتری در لهـستان و پـرینـت آن در استـودیـو صبای تـهران انجام گردیده است. تصـاویر ذهنـی کارگـردان در قاب کلاکت، پرواز بازیگر، بیـرون آمدن هنـرپیـشه از پرده نمایش، حرکات فانتزی درگیری در کوچه از نمونه های این نماها میباشند
کاندید جشنواره فیلم فجر و جشن سینما

35mm, 3.5 min Vfx