ضـد گلولــه
1390
یک فیلم دفاع مقـدس و طنـز موقعیت دومیـن کار سینمایی بلنـد مصـطـفی کیـایـی اسـت کـه شـامـل انـواع جلـوه‌هـای بصـری نامحسوس میباشد انیمیشنهای فتورئالیستیک هواپیماهای ایرانی و عراقی، تکثیر جمعیت سربازها در چندین نما و شلیک انواع گلوله آرپی جی و راکت هواپیماها، حـذف زوائـد تصویری در نمـاهـای متـحرک و تغیـیر فضای لوکیـشن صحـنه های جنگی از نمـونه های قابـل ذکـر جلوه‌هـای بـصری در این فیلم جنگی میباشد این فیلم در جشنواره فیلم فجر سال نود موفق به دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه و دیپلم افتخار بهترین فیلم گردید

35mm, 7 min, 45 Vfx Shots