محاکمه
1378
اولین سریال تلویزیونی ایرانی است که از جلوه های بصری سود برده است.  و به واقع نقطه شروع حرکت حرفه ای جلوه های بصری در تلویزیون میباشد. در ایـن سریال حجـم زمانـی 100 دقیقه شـامل انواع حذف و اضافات، نماهـای کروماکـی، مت دیجیتال، تکثیر خودروهای نظامی، انیمیشن فتورئالیستیک و ماکت شات استفاده شده است. اولیـن بار نماهـای کروماکی خودرو آنهم بطور باورپذیر در این سریال بکار گرفته شد. این سریال به روش ویدئویی آنـالوگ با دوربیـن بتـاکم فیلمبـرداری شده است

Video, 100 min Vfx