زبــان مــادری
1390
ایـن فــیلم شـامل جلوه‌هـای بصـری محسـوس و نامـحسـوس می‌باشد. ابـتدای فـیلم دوربین از بیرون کـره زمیـن به زمیــن نزدیک شده و تا بالای یکی از خیابانهای تـهران می‌آید. و در انتـهای فیلم از بالای جاده‌ای در اطراف تـهران از کـره زمین دور می‌شود. در نـمای دیگر ابـرهای سـیاه و بـاران شـدید به پلان اصلی اضافه شده و در نمایی دیگر یک خودرو در میان خودروهای دیـگراضافه گردیده است، همچـنیـن در نـمای دور شدن خودروها در جـاده کوهستـانی درختان و منـطقه خشـک سرسبز گردیده است

Digital, 04 min Vfx