دو فیلم شاخص کاندید بهترین جلوه‌های بصری جشن خانه سینما

.فیلمهای راه آبی ابریشم و سی و سه روز به عنوان دو فیلم شاخص کاندید بهترین جلوه‌های بصری جشن خانه سینما شدند

Leave a Reply